สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ- Organization
                Management information System , College of Innovation and Management , Suan Sunandha Rajabhat University.
- Target               College of Innovation and Management
              Heamwadeephithak building (37)

              No.1 U-thongnok street , Dusit,Bangkok 10300
- Website
                www.mis.cim.ssru.ac.th
10. 2018