สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
               

      วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300  อาคารเหมวดีพิทักษ์
(อาคาร 37)  ชั้น 1-4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทรศัพท์ 0 2160 1182-88,  โทรสาร 0 2160 1184   เว็บไซด์ www.cim.ssru.ac.th
 
        วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ใน “โครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการสำหรับนักบริหาร”  โดย ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นหัวหน้าโครงการ
อยู่ในขณะนั้น ซึ่งอธิการบดี ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล  ได้ตกลงร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้นเปิดสอน  2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 
        โครงการนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง แว่นท๊อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อำพลฟู๊ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้าง
ซีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น  ได้สำเร็จการศึกษาและได้นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำหลายแห่ง  และยังได้ทำความร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา  นอกจากนี้ยังได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แว่นท๊อปเจริญ จำกัด เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ที่มีตำแหน่งระดับ supervisor ทั่วประเทศ

 
     ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยการจัดการ”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาครั้งที่  4/2551  เมื่อวันพุธที่  26  มีนาคม  พ.ศ.2551  ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (College of  Innovation and Management)

        วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การมีความเป็นอิสระ และความคล่องตัวสูงแต่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยฯ มีภารกิจหลักตามสถาบันการอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้าโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดหลักที่ว่า “การศึกษาที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี้ เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดีในวันข้างหน้า”
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2551  โดยดำริของอธิการบดีในสมัยนั้น(รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) กับผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในสมัยนั้น (รศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์) ที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และได้เปิดทำการเรียน
การสอนครั้งแรกในปี 2552 โดยมี รศ.ดร.วิเชียร  ศรีพระจันทร์  เป็นประธานสาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพิ้อธุรกิจเป็นคนแรกโดยใช้พื้นที่อาคารศรีจุฑาภา(อาคาร 23 )
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  ต่อมาเมื่อมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  จึงได้ย้ายสถานที่ทำการเรียนการสอนมาที่อาคาร 37   

               หลักสูตรการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)แล้ว   โดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ทุกๆ 3 ปี โดยสาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานอุดมศึกษา(TQF)ล่าสุด  ในปี 2555 

              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจเป็นสาขาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมถึงขอบข่าย
เนื้อหาและสาระของการจัดการระบบสารสนเทศและการบริหารธุรกิจ มีทักษะที่จะวางแผนและจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับองค์กร

10. 2018