สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
-      ชื่อหน่วยงาน

                สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชฏัฎสวนสุนันทา
                (Management information System , College of Innovation and Management , Suan Sunandha Rajabhat University)


-      ที่ตั้ง

               เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
               อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชฏัฎสวนสุนันทา
               โทรศัพท์ 0 2160 1185-88, โทรสาร 0 2160 1184


-      เว็บไซต์

               www.mis.cim.ssru.ac.th
10. 2018