สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

รับสมัครตรงนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารเทศเพื่อธุรกิจ

รับสมัครตรงนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารเทศเพื่อธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://cim.ssru.ac.th/index.php/th/about-us/item/915.html
10. 2018