อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม

หัวหน้าสาขาวิชา
 ปริญญาโท :
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ปริญญาตรี :
    - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/pimploi_ti
 อีเมล์ :pimploi.ti@ssru.ac.thอาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์
ปริญญาโท :
    - วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
 ปริญญาตรี :
    - วท.บ.(คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บไซต์ส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/patsara_si/
 อีเมล์ : patsara.si@ssru.ac.th

อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย
 ปริญญาโท :
    - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ.ม. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์
 ปริญญาตรี :
    - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/chalermpol_ta
 อีเมล์ : chalermpol.ta@ssru.ac.th , paul.pattara@gmail.com

อาจารย์นฤมล ชลโฉม
 ปริญญาเอก :
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษา)
 ปริญญาโท :
    - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี :
    - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/narumon_ch/
 อีเมล์ : narumon.ch@ssru.ac.th

อาจารย์กษิติธร อัศวพงศ์วาณิช
 ปริญญาโท :
    - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2555
 ปริญญาตรี :
   - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2552
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/anurat_ka/
 อีเมล์ :anurat.ka@ssru.ac.th