หลักสูตรและการเรียนการสอน


ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ  สารสนเทศเพื่อธุรกิจ  
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program  in Management Information System for Business 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศ  เพื่อธุรกิจ)  
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration  (Management Information System for Business)  

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ)  
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management Information  System for Business)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
    1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต  
    1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต  
    2.1) วิชาแกน 42 หน่วยกิต  
    2.2) วิชาเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต
          - วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต  
          - วิชาเลือก 9หน่วยกิต  
          - วิชาภาษาอังกฤษสำ หรับวิชาชีพ 6 หน่วยกิต  
          - วิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต
  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต